OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

JT Motors s.r.o., IČO 288 03 949

Se sídlem Jablonecká 46/34, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36160 pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese www.jtmotors.cz.

Čl. 1 Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti JT Motors s.r.o., IČO 288 03 949 se sídlem Jablonecká 46/34, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36160 (dále jen jako „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jtmotors.cz (dále jen „webová stránka“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel. Není-li dále stanoveno jinak, myslí se kupujícím spotřebitel nebo podnikatel. Podnikatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, pokud je při uzavírání kupní smlouvy z okolností zřejmé, že se koupě týká podnikatelské činnosti dané osoby.

Čl. 2 Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je pouze informativního charakteru a má povahu výzvy k podávání nabídek a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, nákladech spojených s dodáním zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Kupující provádí objednávku zboží následujícím způsobem:
 4. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 5. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 6. Bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za akceptaci nabídky, čímž vzniká mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouva. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího včetně formuláře pro odstoupení od smlouvy.

Čl. 3 Platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  1. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 239263582/0300, vedený u vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., IČO 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 (dále jen „účet prodávajícího“), a to na základě vystavené obchodní faktury;
  1. bezhotovostně platební kartou v rámci objednávky, v takovém případě bude faktura zaslána jako daňový doklad společně se zbožím;
  1. na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, v takovém případě bude daňový doklad – faktura zaslána elektronicky zákazníkovi v okamžiku předání zboží přepravci.
 2. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná uzavřením kupní smlouvy, před odesláním zboží. V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží s uvedením variabilního symbolu, který bude uveden na faktuře s dalšími platebními instrukcemi. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Prodávající je vždy povinen vystavit kupujícímu řádnou fakturu.

Čl. 4 Dodání zboží

 1. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím objednávce. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Čl. 5 Přechod nebezpečí škody na věci a vlastnické právo

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny.
 2. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Čl. 6 Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  1. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  1. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  1. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  1. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uplatnění práv z vad kupujícím-podnikatelem se řídí ust. § 2099 an. občanského zákoníku.
 3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu právě pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 5. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 6. Kupující-podnikatel má práva z vadného plnění, která jsou uvedena v ustanoveních § 2106 a § 2107 občanského zákoníku.
 7. Při vytknutí vady má kupující-spotřebitel následující práva z vadného plnění a je povinen si jedno z těchto práv zvolit:
  1. odstranění vady výměnou za nové zboží,
  1. odstranění vady opravou zboží,
  1. přiměřenou slevu z kupní ceny,
  1. odstoupení od smlouvy.
 8. Kupující-spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy:
  1. pokud je vada podstatným porušením kupní smlouvy,
  1. pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě.
 9. Podstatné porušení smlouvy je takové porušení, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 10. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 11. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo je oprávněn odstoupit od smlouvy.Není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupující od smlouvy odstoupit.
 12. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 13. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 14. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 15. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí reklamační lhůty.
 16. V ostatním se použijí příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, především občanského zákoníku.

Čl. 7 Odstoupení od smlouvy

 1. Tento článek se použije jen tehdy, pokud je kupní smlouva uzavřena s kupujícím – spotřebitelem.
 2. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7 odst. 2 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 4. Pro odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek a je dostupný na webových stránkách prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@jtmotors.cz.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7 odst. 3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být spotřebitelem prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu.
 6. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávající. V případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese náklady spojené s navrácením zboží kupující.
 7. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7 odst. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet, nedomluví-li se smluvní strany jinak. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 8. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
 9. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud jsou předmětem prodeje hygienické či ochranné prostředky, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pouze v případě, že nedošlo k otevření či jakémukoli porušení obalu, ve kterém bylo zboží dodáno. Pokud tato podmínka není splněna, není spotřebitel z hygienických důvodů oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 1837 písm. g) občanského zákoníku.

Čl. 8 Doručování

 1. Smluvní strany si mohou, mimo běžnou komunikaci prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Čl. 9 Osobní údaje

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR”) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na webových stránkách prodávajícího.
 2. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na webových stránkách prodávajícího.
 3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Čl. 10 Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy info@jtmotors.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.
 2. Doklad o uzavření kupní smlouvy je včetně obchodních podmínek archivován prodávajícím v elektronické podobě.
 3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 4. Kontaktní údaje prodávajícího:
  1. Adresa pro doručování: 17.listopadu 220, 549 41 Červený Kostelec
  1. E-mailová adresa: info@jtmotors.cz
  1. Telefon: 602411677.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 15. října 2020

Copyright © 2018 JT Motors – stínící a prezentační technika. Všechna práva vyhrazena