ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

obchodní společnosti
JT Motors s.r.o., IČO 288 03 949
se sídlem Jablonecká 46/34, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36160 pro
prodej zboží prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese www.jtmotors.cz.
Čl. 1 Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto
  údajů (dále jen „GDPR“) je: JT Motors s.r.o., IČO 288 03 949 se sídlem Jablonecká 46/34, Liberec VKristiánov, 460 05 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
  Labem, oddíl C, vložka 36160 (dále jen jako „správce“).
 2. Kontaktní údaje na správce jsou:
  Adresa pro doručování: 17.listopadu 220, 549 41 Červený Kostelec
  e-mail: info@jtmotors.cz
  telefon: +420602411677
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
  identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat,
  zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový
  identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,
  ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správcem údajů se rozumí osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů a za
  zpracování primárně odpovídá.
 5. Zpracovatelem údajů se rozumí osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce.
 6. Zpracováním se rozumí jakákoli operace s osobními údaji, která je prováděna pomocí či bez pomoci
  automatizovaných postup, jako je shromažďování, záznam, uspořádání, strukturování, uložení,
  přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo
  jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz či zničení.
 7. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
  Čl. 2 Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 8. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal
  na základě vyplnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a
  údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 9. Běžně zpracováváme následující osobní údaje:
  a) jméno a příjmení nebo obchodní firma;
  b) titul;
  c) IČO, DIČ;
  d) e-mailová adresa;
  e) poštovní adresa;
  f) telefonní číslo;
  g) IP adresu;
  h) cookies;
  2
  i) informace o objednaném zboží a službách;
  j) informace o tom, jaké zboží jste od nás obdrželi.
  Čl. 3 Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 10. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  a) plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
  b) splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
  c) oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání
  obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
  d) Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro
  zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7
  odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že
  nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 11. Účelem zpracování osobních údajů je:
  a) vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi
  Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro
  úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je
  nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není
  možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;
  b) plnění právních povinností vůči státu;
  c) zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 12. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
  Čl. 4 Doba uchovávání údajů
 13. Správce uchovává osobní údaje
  a) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi
  a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů;
  b) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.
 14. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
  Čl. 5 Zpracovatelé osobních údajů
 15. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i
  tito zpracovatelé:
  a) spolupracující účetní,
  b) dopravci,
  c) poskytovatelé datových uložišť a softwarových aplikací.
 16. V případech stanovených zákonem, budou údaje zpřístupněny i příslušným správním orgánům.

Čl. 6 Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, v takovém případě máte právo
  požadovat potvrzení od správce údajů, zda Vaše údaje zpracovává a pokud ano, máte právo na
  přístup ke zpracovávaným údajům a dalším informacím stanoveným zákonem či GDPR;
  b) právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
  3
  c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, neboli právo „být zapomenut“, v takovém
  případě máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje,
  a to za podmínek stanovených GDPR či zákonem;
  d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, v takovém případě správce dále osobní
  údaje nezpracovává do doby, než prokáže závažné důvody pro zpracování, které převažují nad
  zájmy či právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků,
  pokud je však oprávněným zájmem správce pouze přímý marketing, má vznesení námitky vždy
  za následek ukončení dalšího zpracovávání osobních údajů;
  e) právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, včetně profilování dle čl. 22 GDPR,
  v takovém případě máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradě na
  automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás
  obdobným způsobem významně dotýká, toto právo se však nepoužije, pokud je automatizované
  rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na Vašem výslovném
  souhlasu, v takovém případě však máte právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí,
  právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí;
  f) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, v takovém případě máte právo požadovat přímé
  předání Vašich osobních údajů jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
  g) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail
  správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že
  bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
  Čl. 7 Podmínky zabezpečení osobních údajů
 3. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
  osobních údajů.
 4. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné
  podobě.
 5. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
  Čl. 8 Závěrečná ustanovení
 6. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a
  s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 7. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
  Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že
  je v celém rozsahu přijímáte.
 8. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní
  na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
  Tyto podmínky nabývají účinnosti 15. října 2020.
 

Copyright © 2018 JT Motors – stínící a prezentační technika. Všechna práva vyhrazena